INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ:

B-ESTATE a.s.,IČO: 36 040 363, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 811/S;

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, info@bestate.sk;

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

nie je určená;

Účel spracúvania:

výkon podnikateľskej činnosti, poskytovanie služieb klientom prevádzkovateľa;

Právny základ spracúvania:

plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej aj len ako "GDPR"), prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR;

Právny základ spracúvania:

Príjemcovia/kategórie príjemcov: zamestnanci prevádzkovateľa, osoby, ktoré prevádzkovateľ poveril vykonaním jednotlivých úkonov poskytovaných služieb, advokáti, účtovní a iní profesionálni poradcovia, poskytovatelia informačných technológií, softvérového vybavenia a podpory, hostovania a spravovania webových stránok, analýzy údajov, zálohovania dát, bezpečnostných služieb a služieb uchovávania;

Doba uchovávania:

v prípade, ak neexistujú konkrétne zákonné, regulatívne alebo zmluvné požiadavky, základná lehota uchovávania záznamov a iných dokumentárnych dôkazov vytvorených pri poskytovaní služieb neprekročí 10 rokov;

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy; dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; neposkytnutie takýchto údajov robí nemožným uzavretie zmluvného vzťahu prípadne plnenie zmluvných povinností zo strany prevádzkovateľa;

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

nevykonáva sa;

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

nevykonáva sa;

Práva dotknutej osoby:

právo na prístup k údajom a ich opravu, právo na ochranu osobných údajov, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.